Zväz slovenských fotografov v Ružomberku vyhlasuje na rok 2013 súťaž pre 38. ročník  výstavy umeleckej fotografie členov ZSF. Aktívnou účasťou na tejto výstave a na jej reprízach v  5 mestách na Slovensku a  v Prahe – dáva svojim členom možnosť prezentácie svojej tvorivej fotografickej činnosti. Zväz  tým podporuje umelecký rast a tvorbu autorov. Súčasne tak získava dokumentáciu o tvorbe členov ZSF.

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY

 1. Každý člen ZSF môže do súťaže poslať najviac 5 fotografií vo voľnej téme a 3 fotografie s tematikou „ digitálne manipulovaná fotografia“ s rozmerom 30×45 cm alebo 20×30 cm podlepené na ľahkej podložke /výkres/. Fotografie podlepené v ťažkej pasparte, taktiež napísané titulky s menom autora na obraze fotografie a poškodené fotografie   nebudú porotou prijaté a ani vystavené.
 2. Do súťaže sa  prijímajú fotografie z najnovšej tvorby, ktoré neboli zaradené v predošlých súťažných výstavách ZSF. Prijímajú sa všetky žánre bez obmedzenia včetne digitálne manipulovanej fotografie. Fotografie musia  byť nepoškodené, technicky nazávadné a nie staršie ako dva roky.
 3. Seriály sa nepočítajú ako jedna fotografia, ale každá samostatne.
 4. Každú fotografiu treba na zadnej strane čitateľne /paličkovým písmom/ označiť menom autora, fototitulmi autora, jeho presnou adresou s PSČ, názvom fotografie a názvom fotoklubu , v ktorom je autor alebo samostatne tvoriaci. Tie isté údaje musia byť uvedené vo vstupnom formulári, ktorý je súčasťou tohto súťažného poriadku.
 5. Počas prepravy fotografií poštou, ZSF nezodpovedá za poškodenie alebo stratu. Zo súťaže budú vyradené fotografie nezodpovedajúce súťažnému poriadku alebo poškodené a nečitateľne vyplnené fotografie. Fotografie nezasielajte v ruličke, ale v riadnom obale.
 6. Fotografie do výstavnej kolekcie a na ocenenie vyberie odborná porota v zložení:

a/  Ing. Ambróz Gabčo, MZSF                                  – Považská Bystrica

b/  PhDr. Věra Mateju, predseda SČF                    – Praha

c/  Lubomír SCHMIDA AFIAP, MZSF, ESFIAP           – Ružomberok

7.    Členovia odbornej poroty môžu vystavovať, ale nemôžu byť ocenení.

8.    Porota môže udeliť tieto ocenenia:

1. cena ZSF

2. cena ZSF

3. cena ZSF

2   Čestné uznania ZSF

1   Cena a 1  Čestné uznanie za tému „digitálne manipulovaná fotografia“

Ceny porotcov –  môžu byť udelené

Cena Svazu českých fotografov /SČF/

Cena primátora mesta Ružomberok – môže byť udelená

 1. Autor svojou účasťou a podpisom na vstupnom formulári dáva súhlas na bezplatné reprodukovanie fotografií do katalógu, alebo v propagačných materiáloch, odborných časopisoch a reprízach výstavy.
 2. Uzávierka súťaže  je 10. jún  2013. Po tomto termíne nebudú fotografie prijaté na výstavu!
 3. Porota súťaže sa uskutoční v sobotu 15. júna 2013. Upozorňujeme na dlhší čas prepravy balíkov Slovenskou poštou ! Výsledky poroty budú uverejnené  na našej webovej stránke www.zsf.sk .
 4. Pozývame Vás na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. augusta 2013 o 10.00 hod. v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Po vernisáži výstavy bude s členmi poroty rozbor vystavených fotografií a diskusia medzi autormi a členmi poroty.

 1. Fotografie zaslané  alebo prinesené na výstavu budú vrátené v pôvodných obaloch  tak ako

boli dodané.

 1. Reprízy výstavy v roku 2013 budú v : kúpeľoch  Sliač pri Zvolene, Košiciach,  Žiline,  Považskej Bystrici a  Senici. Časť výstavy bude vystavená  v Prahe.
 2. Neprijaté fotografie a fotografie z repríz výstavy 2012/2013 budú autorom vrátené do 30. 9. 2013.
 3. Delegáti VI. Valného zhromaždenia ZSF, ktoré sa konalo dňa 14.08. 2010 rozhodli o výške členského poplatku, a tiež zavedením vstupného poplatku na výstavu ZSF od roku 2011 nasledovne:

a/ študenti, invalidi, dôchodcovia                         5 €

b/ ostatní členovia                                             10 €

c/ vstupný poplatok na výstavu ZSF            5 €

Vstupný poplatok 5 € môže byť vložený do balíka s fotografiami alebo zaplatený poštovou poukážkou na účet ZSF.

 1. Členské bude treba uhradiť do 15. apríla na účet ZSF v Prima  banke, alebo vložiť do balíka so vstupným poplatkom.  Známku obdrží každý po preukázaní zaplatenia členského poplatku.
 2. VARIABOLNÝ SYMBOL:   UVEĎTE ČISLO VÁŠHO PREUKAZU ZSF.
 3. Kurátor výstavy: Vladimír Melek, MZSF

Zdroj: Zväz slovenských fotgrafov, www.zsf.sk